Kitle İletişiminden Dijital Topluma: Dijitalizmin Kültürel Paradigmaları


Abstract views: 321 / PDF downloads: 204

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8111915

Anahtar Kelimeler:

Dijitalizm, Kitle Kültürü, Toplum, Teknoloji, Dönüşüm

Özet

Dijital toplumun oluşumunda en büyük etkiyi, 1980'lerden sonra ortaya çıkan internet yapısı sağlamıştır. Ancak, dijital toplum olma süreci, televizyon ve diğer kitle iletişim araçlarının keşfiyle başlamıştır. Cep telefonlarının ve mobil internetin ortaya çıkmasıyla ise toplum, sanayi devriminin 300 yılda sağladığı ilerlemeyi 20 yılda daha da hızlandırmıştır. Günümüz teknolojisi, her alanda toplumu etkilemiş ve kitle kültürü psikolojisinin bireysel düzeyde hissedilmesine neden olmuştur. Sanayi devrimiyle birlikte kar elde etme ve pazar oluşturma hedefleri, bireysel ve toplumsal düzeyde önem kazanmıştır. Küresel çokuluslu şirketler, ürün ve hizmetlerini topluma veya bireylere sunmak için her türlü yönteme başvurabilmektedir. Ahlaki ve geleneksel sınırları göz ardı ederek, insanları tamamen bir meta olarak algılayıp teknolojik baskıyla etkilemektedir.  Bu çalışma, mevcut tezler, kitaplar ve makaleler üzerinde yapılan analizlerle birlikte, bu alanda bir değerlendirme sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın kapsamı, Giriş, Kültür, Kitle Kültürü, Dijitalizm ve Sonuç olmak üzere beş ana başlık altında detaylandırılacaktır. Bu bölümde, genel bir değerlendirme yapılacak ve bu konuya yönelik literatür incelenecektir

Referanslar

Adorno, T. W. (2003). Kültür Endüstrisinin Yeniden Düşünürken. Cogito Dergisi, 80-101.

Adorno, T. W. (2007). Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi. İletişim Yayınları

Akkol, M. L. (2019). Kitle Endüstrisi ve Kitle Kültürü Kavramlarının Frankfurt Okulu Düşüncesi Üzerinden Analizi, Uluslararası İnsan Çalışma Dergisi, 2(3),49-64.

Aksoy, S. (2019) Kültür Endüstrisi Güdümünde Boş Zaman Pratiklerinde Tektipleşme: “Keyif” Etiketi İle Yapılmış Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (AKİL) (31),601-622

Ankara Üniversitesi. (t.y.). https://acikders.ankara.edu.tr/. Erişim: 07.04.2023

Berhens, R. (2011). Adorno Sözlüğü. Versus Yayınevi.

Dündar, F. N. (2022). Çağdaş Sanatta Kitle Kültürü ve Tüketim Eleştirisi. İdil Dergisi, 1259-1264.

Hassan, R. (2018). Dijital Yabancılaşma. R. Hassan içinde, Dijitalin Durumu (s. 130). Weatminster Üniversitesi.

Hatipler, M. (2016). Ekonomik Boyutuyla Görsel Kültür ve Kültür Endüstrisi. Değişim Yayınları.

Kılınç, M. (2017). Kitle Kültürünün Dijital Kültüre Dönüşümü ve Toplumsal Etkilerinin İncelenmesi. Marmara Üniversitesi -İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Kültür Bakanlığı. (1992). IV. Milletler Arası Türk Halk Kültürü Kongresai Bildirileri. Feryal Matbaası.

Lee, I., Martin, F., Denner, J., Coulter, B., Allan, W., Erickson, J. & Werner, L. (2011). Computational thinking for youth in practice. ACM Inroads, 2(1), 32–37.

Sadakaoğlu, M. ve Genç, F. (2022). Dijital Tüketim Kültürü: Dijital Kitle İletişim Araçları İle Tüketim Kültürü Arasındaki İlişki Üzerine Bir inceleme. TRTaKaDeMi, 286-303.

Tezcan, M. (2015). Sosyolojiye Giriş. Anı Yayıncılık.

UNESCO (1982). Mexico City Declaration on Cultural Policies World Conference on Cultural Policies. Mexico City.

Yeşilmen, H. (2019). Doğa ve Kültür İlişkisi Açısından Dijitalizm ve Mouse Krizi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBARD), 97-124.

Williams, R. (1983). Keywords, New York: Oxford University Press.

Vigna, P. & Casey M. J. (2017). Kripto Para Çağı, Buzdağı Yayınlar, Ankara

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

DARAKÇI , R., & ALP, H. (2023). Kitle İletişiminden Dijital Topluma: Dijitalizmin Kültürel Paradigmaları. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 10(96), 1238–1243. https://doi.org/10.5281/zenodo.8111915