BELÂGAT KİTAPLARINDA HÜSN-İ TA’LÎL’İN TARİF VE TASNİFİ


Abstract views: 16 / PDF downloads: 17

Yazarlar

  • Muhittin ELİAÇIK Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kırıkkale/Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.78

Anahtar Kelimeler:

Tecâhül-i Ârif, belâgat kitapları, tarif, tasnif

Özet

Muhassinât-ı lafziyye ve ma’neviyye adı verilen sanatların örneklerle anlatıldığı belâgat kitaplarında edebî sanatlar bedî’ bölümünde açıklanmıştır. Bu kitaplarda mecâz-ı mürsel, isti’âre, teşbîh, kinâye sanatları beyân bölümünde açıklanmıştır. Meânî, beyân, bedî’bölümlerinden oluşan belâgat kitapları Tanzimat sonrasında önemli ölçüde artmıştır. Belâgat kitapları belâgat âlimi Sirâcuddîn-i Sekkâkî’nin Miftâhu’l-Ulûm’u ile onun özet ve şerhlerine dayanmıştır. Böyle olmakla beraber Miftâhu’l-Ulûm’un şerh ve özetlerinde Miftâh’ta bulunmayan sanatlar yer almıştır. Belâgat kitaplarında yer alan edebî sanatlardan birisi de hüsn-i ta’lîl olup Miftâhu’l-Ulûm’da geçmezken onun şerhi olan Telhîs’te açıklanmıştır. Bu makalede hüsn-i ta’lîl, belâgat kitaplarında mukayeseli biçimde incelencektir.

İndir

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

ELİAÇIK, M. (2017). BELÂGAT KİTAPLARINDA HÜSN-İ TA’LÎL’İN TARİF VE TASNİFİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(10), 435–440. https://doi.org/10.26450/jshsr.78